Livsstil og forbrug

Tjekliste til årsopgørelsen for 2021: Har du husket alle fradragene?

Karina Hejlesen Jensen, skatteekspert og partner i PwC.

Fra mandag den 14. marts åbner Skattestyrelsen for danskernes årsopgørelse, hvor du kan se, hvorvidt du får penge tilbage i skat, eller om du kan se frem til en ekstraregning. PwC har samlet en række råd, som du kan være særlig opmærksom på og bruge til at tjekke, om skatteoplysningerne og fradragene for 2021 er korrekte.

Skattestyrelsen har din årsopgørelse klar senest den 14. marts 2022, hvis du har en ganske almindelig selvangivelse. For mange danskere vil det give god mening at bruge lidt ekstra tid på at tjekke årsopgørelsen igennem, da det ikke er alle forhold og skatteoplysninger, som automatisk bliver indberettet. 

Helt konkret er det dit eget ansvar, at alle tal og fradrag kommer med på årsopgørelsen. Når først skatteansættelsen er overskredet, kan du som udgangspunkt ikke gå tilbage og få ændret på årsopgørelsen. Så hvis du på grund af forglemmelse eller manglende viden til regler, kan du ikke få gamle fradrag skrevet på tidligere årsopøgrelser. Derfor er det altid en god idé at kigge de forskellige fradrag igennem, så du sikrer sig, at du betaler den rigtige skat,” fortæller Karina Hejlesen Jensen, skatteekspert og partner i PwC. 

Nedenfor følger de mest væsentligste fradrag, som er værd at holde øje med:

1. Håndværkerfradrag og servicefradrag

Du kan trække op til 25.000 kr. fra på selvangivelsen for arbejdsløn til visse såkaldt grønne håndværksydelser vedr. dit hjem eller fritidsbolig, fx isolering af tag, gulv og ydermure, udskiftning af ruder, visse reparationsydelser mv. på energiforsyningsanlæg. Endvidere er der fradrag for visse omkostninger i forbindelse med tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm. Du kan se den fulde liste over godkendte ydelser på Skattestyrelsens hjemmeside. Fradraget på 25.000 kr. gælder for hver person; dvs. et ægtepar eller samleverpar kan fratrække i alt 50.000 kr., men det skal fordeles med max. 25.000 kr. på hver person.

Derudover kan du trække op til 25.000 kr. fra pr. person i såkaldt servicefradrag, dvs. ydelser som rengøring, børnepasning, almindeligt havearbejde mv. Se den fulde liste på Skattestyrelsens hjemmeside. Du kan kun få fradrag for arbejdslønnen – ikke for materialer.

Skatteværdien af servicefradraget var i 2021 ekstraordinært forhøjet til 35 % fra de 26 %, som et almindeligt ligningsmæssigt fradrag har.

2. Husk kørslen til og fra arbejde

Hvis din samlede kørsel mellem hjem og arbejde overstiger 24 kilometer pr. dag, kan du få fradrag for befordring ud over denne bundgrænse. Dette befordringsfradrag er ikke fortrykt på årsopgørelsen for 2021, og du skal derfor selv oplyse fradraget til Skattestyrelsen på grundlag af det konkrete antal dage, hvor du har transporteret dig til og fra arbejde. For manges vedkommende har det været et mindre antal dage på grund af mere hjemmearbejde og COVID-19.

Befordringsfradraget er 1,90 kr. pr. km ud over 24 km i 2021, dog kun 0,95 kr. pr. km for kørsel ud over 120 km dagligt (medmindre du bor i en såkaldt udkantskommune; se listen på Skattestyrelsens hjemmeside). Fradraget skal som udgangspunkt beregnes ud fra de faktiske antal kørte kilometer ad den normale rute, hvilket ikke nødvendigvis er den korteste rute. Det kan f.eks. være hurtigere at tage ringvejen uden om byen end at køre den kortere, men langsommere tur gennem byen. Tjek derfor kilometerantallet, når du holder i din indkørsel og igen, når du holder ved din arbejdsplads; og husk at optælle det konkrete antal dage, hvor du har kørt turen i 2021. Dette gælder også ved opmåling af fradragsberettigede kilometer, hvis man kører i tog eller bus, dvs. man skal opmåle normalafstanden, hvilket ikke nødvendigvis er den korteste rute, hvis en anden længere rute er hurtigere. 

3. Kost, logi og småfornødenheder som udsendt for forretningsrejse mv.

Er man på rejse i forbindelse med sit arbejde, er der mulighed for at få et fradrag for udgifter forbundet med kost og logi. Man skal være på rejse i mindst 24 timer til et midlertidigt arbejdssted. Derudover skal afstanden fra den sædvanlige bopæl til det midlertidige arbejdssted være så stor, at man ikke har mulighed for at rejse frem og tilbage hver dag og tilbringe natten hjemme. Du kan også få fradrag for såkaldte småfornødenheder (fx en kop kaffe i lufthavnen og lign.) – 133 kr. pr. døgn i 2021 – uanset, om du har haft sådanne udgifter eller ej, og selvom din arbejdsgiver har refunderet dine udgifter til dagens tre måltider. Det maksimale fradrag er 29.300 kr. i 2021. Se satser mv. på Skattestyrelsens hjemmeside.

4. Husk fradrag på privat gæld

Har du lånt penge privat, har du fradrag for renterne. Du kan også få fradrag for stiftelsesprovision, hvis løbetiden er under to år. Der er særlige regler, hvis provisionen er mere end 2,5 %. af lånebeløbet. Bor du eksempelvis i lejlighed og deltager i et fælleslån, vil renteudgifterne ofte ikke blive indberettet automatisk, hvorfor du skal være opmærksom på selv at gøre dette.

5. Tjek pensionsindbetalinger

Sørg for, at indskud på ratepension ikke overstiger fradragsgrænsen på 58.500 kr. Er grænsen overskredet, bør du bede bank eller pensionsselskab om at få overført til fx en fradragsberettiget livrenteordning; eller du kan vælge at få beløbet tilbagebetalt og dermed ikke få fradrag.

6. Fradrag for donationer til velgørende organisationer

Hvis du har indbetalt til velgørenhed til eksempelvis Børnefonden, Amnesty International eller Kræftens Bekæmpelse, skal du tjekke, om organisationerne har indberettet beløbene til Skattestyrelsen. Du kan nemlig kun få fradrag, hvis organisationerne har indberettet dine bidrag til Skattestyrelsen. Du har fradrag for det indbetalte beløb, dog højst 17.000 kr. i alt i 2021. 

7. Har du lagt dit lån om i 2021?

Har du omlagt realkreditlån, skal man typisk stille en bankgaranti. Det vil sige, at man betaler en garantiprovision til banken, der kan trækkes fra i skat, men beløbet er ikke altid blevet indberettet til Skattestyrelsen. Det samme gælder for stiftelsesprovision, hvis lånets løbetid er under 2 år; fx i forbindelse med omlægning, byggekredit mv. Tjek evt. med din bank/realkreditinstitut om de har indberettet alle fradragsberettigede udgifter i forbindelse med din låneomlægning.

8. Boligkøb/salg – ejendomsværdiskat mv.

Ved køb af fast ejendom beregnes der som udgangspunkt ejendomsværdiskat fra overtagelsesdagen, men hvis du først flytter ind på et senere tidspunkt, skal du først betale ejendomsværdiskat fra indflytningstidspunktet. Tilsvarende gælder ved salg af fast ejendom, når man flytter ud før overtagelsesdagen. Har du i forbindelse med salg eller køb af en ejendom betalt nogle renter, eller fået nogle renter tilbage i forbindelse med en refusionsopgørelse, skal de også indberettes til Skattestyrelsen.

9. Børne- og underholdsbidrag

Børne- og underholdsbidrag bliver alene indberettet til Skattestyrelsen, hvis ordningen går via det offentlige, men mange fraskilte personer indgår selv bindende aftaler om børne- og underholdsbidrag. Disse personer skal selv sørge for at fratrække det fradragsberettigede bidrag på årsopgørelsen. Husk i den forbindelse, at ud af det årligt betalte beløb er et fast beløb på 1.980 kr. i 2021 ikke fradragsberettiget.

10. Har du restskat/overskydende skat for 2021?

Dag-til-dag renten på restskat for 2021 er på 1,7 % og beregnes dag-til-dag fra 1. januar 2022 indtil den dag, du betaler i 2022. Hvis du betaler efter den 1. juli 2022, beregnes denne dag-til-dag rente ikke, men der lægges i stedet for et fast 3,7 % procenttillæg til din restskat. Renter og procenttillæg til Skattestyrelsen er ikke fradragsberettigede.

11. Gennemgå tab på aktier og aktiegevinster

Husk at kontrollere om Skattestyrelsen har oplysninger om årets anskaffelser af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser mv. I modsat fald er der risiko for, at du ikke kan få fradrag for tab, når du engang i fremtiden sælger disse. Danske banker har pligt til at indberette dine handler til Skattestyrelsen, så dette er særligt relevant at være opmærksom på, hvis du har dine aktier mv. i en udenlandsk bank/depot.

12. Har du investeringer i udlandet?

Du skal selv selvangive dine indkomster fra udlandet, fx renteindtægter fra udenlandske bankkonti, aktieudbytte fra aktier i udenlandsk depot og kursgevinster i forbindelse med salg, idet udenlandske banker ikke indberetter alle sådanne oplysninger til Skattestyrelsen. Husk også, at der skal betales dansk ejendomsværdiskat af fast ejendom i udlandet, og man kan i visse tilfælde få nedslag for lignende skatter, som man har betalt i det land, hvor ejendommen er beliggende.

13. Deleøkonomien skal også (delvist) beskattes

Har du lejet værelser ud i din bolig via Airbnb, er en andel skattefri, mens resten er skattepligtig: Efter de nye regler gælder et skattefrit bundfradrag på 29.900 kr. i 2021. Læs dog mere på SKAT.dk om fortsat at anvende de gamle regler med andre satser, som nogle gange kan give et bedre resultat. Ved sommerhusudlejning er det skattefri bundfradrag ekstraordinært forhøjet til 42.700 kr. for indkomståret 2021, hvis der udlejes gennem et bureau, som indberetter til Skattestyrelsen; ellers er bundfradraget 11.700 kr. i 2021. 

Ved udlejning af bil, lystbåd, campingvogn mv. er der et skattefrit bundfradrag på 10.700 kr. i 2021.

Ved sådan indkomst ved udlejning beskattes 60 % af den del af indkomsten, som overstiger bundfradragene.

Kommentarer